Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
   Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Duy Thành - Huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
Chào mừng ngày chuyển đổi số Quốc Gia 10/10 
Search

Chi tiết tin

Chuyển đổi số 2022
Người đăng: UBND xã Duy Thành .Ngày đăng: 10/03/2022 .Lượt xem: 141 lượt.
Chuyển đổi số 2022

 UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DUY THÀNH                                  Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

            

   Số: 132/KH-UBND                         Duy Thành, ngày 23 tháng  10  năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số xã Duy Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


Thực hiện Quyết định số 749 /QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2020 của Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chương trình số 08-CTr/HU ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Huyện ủy Duy Xuyên về thực hiện Nghị quyết số 04 –NQ/TU ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Duy Xuyên; Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Duy Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân xã Duy Thành ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số xã Duy Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Hình thành và phát triển môi trường làm việc số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân;

 Đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ toàn diện trên phạm vi toàn xã, đưa Duy Thành trở thành địa phương thuộc tóp đầu của huyện Duy Xuyên về thực hiện chuyển đổi số.

 2 Mục tiêu cụ thể

2.1 Mục tiêu cơ bản đến năm 2025

a. Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

- 100% giao dịch về thủ tục hành chính được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử xã;

-  Trên 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 - 60% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ công việc có nội dung mật);

 - 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

-  100% cán bộ xã biết sử dụng máy tính mức độ cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối chia sẻ để cung cấp dịch vụ công kịp thời.

b. Phát triển xã hội số thu hẹp khoảng cách số

 - Hạ tầng mạng băng thông rộng phủ trên 90% hộ gia đình trong xã;

 - Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh;

 - Tỉ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 60%.

 2.2 Mục tiêu cơ bản đến năm 2030

a.  Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

 - 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai áp dụng trên các phương tiện truy cập khác nhau bao gồm cả thiết bị di động.

 - 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

  b. Phát triển xã hội số, thu hoạch khoảng cách số

  - Phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang;

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

  - Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%;

 II. NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 1. Chuyển đổi nhận thức

 Các cơ quan, ban ngành tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết hoặc tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chương trình hành động mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.

Người đứng đầu cơ quan, ban ngành chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, lĩnh vực mình phụ trách. Cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững; thúc đẩy áp dụng công nghệ sáng tạo trong ngành lĩnh vực địa phương mình phụ trách.

 Xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên trạm truyền thanh xã, trang thông tin điện tử xã và liên kết với các trang mạng xã hội để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

 Tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chuyển đổi số, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực hiệu quả góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho người sử dụng.

 Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ tuyên truyền, tập huấn, hướng dân và học tập về chuyển đổi số trên địa bàn xã; xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình tập huấn có nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

 Triển khai công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

2. Phát triển hạ tầng số

 Khuyến khích và tạo điều kiện để cho doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên địa bàn xã. Phát triển hạ tầng mạng di động 5G, nâng cấp mạng di động 4G.

Xây dựng lộ trình và triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào một số hạ tầng thiết yếu như môi trường, giao thông… để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số.

 3. Phát triển nền tảng số

- Triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện bảo đảm thiết thực, hiệu quả để phục vụ giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử dân sự khác một cách dễ dàng, đơn giản, tiện lợi.

- Phối hợp và tạo điều kiện triến khai hệ thống thanh toán điện tử cho phép doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng (Mobile Money) đối với người dân để phổ cập, cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân;

- Áp dụng các nền tảng số có khá năng triển khai dùng chung rộng khắp trong một số lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dụng, tài nguyên và môi trường, học trực tuyến,...

4. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

- Xây dựng và triển khai hệ thống xác định, phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng và kịp thời xử lý. Phối hợp với các đơn vị cung cấp hạ tầng và nền tảng số trong công tác bảo đảm an toàn thông tin; phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với báo đảm an toàn, an ninh mạng.

III. GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ DUY THÀNH

1. Một số giải pháp phát triển chính quyền số

a. Phát triến hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ quan nhà nước trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet, dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ kết nối liên thông các cơ quan, ban ngành của xã.

b. Chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả.

c. Các ban ngành tham mưu UBND xã triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án số hoá, chuyển đổi số về quy trình nghiệp vụ của ban ngành, đơn vị mình. Triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực, từng bước hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của xã.

d. Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của xã, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của cơ quan nhà nước cấp trên bảo đảm tích hợp, chia sẻ dữ liệu số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo thời gian thực.

đ. Áp dụng công nghệ mới nhất về truyền thông xã hội (Social), cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động (Mobile), thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước và cung cấp trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất cho người dùng.

e.Triển khai sâu rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

f. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

g.Triển khai đồng bộ xây dựng xã thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

h. Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đối số, phát triển chính quyền số cho cán bộ trong cơ quan và người dân trên địa bàn xã.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số

a. Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn xã sử dụng công nghệ số và sản xuất dịch vụ thông minh.

b.Thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã chuyển đối số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

c. Phát triển truyền thông số, quảng cáo số, sản phẩm nội dung số trên địa bàn xã đa dạng, hấp dẫn, trong đó hỗ trợ ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và cộng đồng. Tăng cường xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển xã hội số

- Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ chuyển đổi số. Triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyến đối số cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.

- Bộ phận Văn hóa Xã hội và Văn phòng UBND xã xây dựng kế hoạch tập huấn, phổ biến các kỹ năng số cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

IV. MỘT SỐ LĨNH VỰC ƯU TIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số

- Ban hành khung tiêu chí đánh giá chỉ số xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đối số đối với các cơ quan, ban, ngành của xã.

- Xây dựng và triển khai các ứng dụng chính quyền điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp: các callbot, chatbot, các ứng dụng phản ánh, chia sẻ khác trên điện thoại thông minh để tương tác với người dân, doanh nghiệp...

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) của xã kết nối với kho CSDL dùng chung của huyện, tỉnh. Xây dựng các bộ CSDL mở, các CSDL chuyên ngành ưu tiên của xã.

- Xây dựng hệ thống thống kê báo cáo số liệu tổng hợp của xã. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo.

- Nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm tại bộ phận 1 cửa xã và các bộ phận liên quan như: Văn thư, Văn phòng, VHTT.

- Nâng cấp trang thông tin điện tử xã.

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến.

- Triến khai thẻ điện tử công chức, hệ thống quản lý cán bộ công chức như: lý lịch, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá...

- Triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp điện tử”, “Khu dân cư điện tử”.

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật tại cơ quan theo hình thức chi mua sắm hằng năm.

- Xây dựng hệ thống phần mềm giám sát an toàn thông tin, giám sát thông tin Duy Thành trên báo chí và mạng xã hội.

- Triển khai các nhiệm vụ khác theo chương trình công tác trọng tâm hằng năm của cấp trên giao và của cấp ủy, chính quyền xã.

2. Chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên môi trường

- Xây dựng CSDL thông tin môi trường; CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; CSDL hồ sơ giao đất, thu hồi sử dụng đất; CSDL khoáng sản;

3. Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục - đào tạo

- Triển khai, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng phần mềm quản lý, giảng dạy và học tập trên địa bàn xã để hỗ trợ dạy và học từ xa;

- Ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập trên địa bàn xã;

- Số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến trên địa bàn xã.

- 100% các trường học trên địa bàn xã triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình.

- Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.

4. Chuyển đổi số lĩnh vực y tế

- Từng bước xây dựng dựng triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo;

- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số Trạm y tế, góp phần cải cách hành chính; xây dựng hệ thống quản lý y tế dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu về y tế.

- Truyền thông, khuyến khích mỗi người dân lập hồ sơ số về sức khỏe cá nhân.

- Xây dựng, ứng dụng phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xã.

5. Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp

- Tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu ngành nông nghiệp để phục vụ chuyến đổi số như đất đai, tưới tiêu, cây trồng, vật nuôi, thủy sản...

- Cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

- Định hướng phát triển một số vùng nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số.

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để tự động hóa một số quy trình sản xuất, kinh doanh phù họp với điều kiện sản xuất của địa phương...

6. Chuyển đổi số lĩnh vực truyền thanh

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng hệ thống truyền thanh úng dụng công nghệ thông tin - viên thông giai đoạn 2021- 2025”. Hàng năm bố trí kinh phí đầu tư bổ sung thêm hệ thống các cụm loa trên địa bàn đảm bảo mật độ phủ sóng đến các khu dân cư.

7. Chuyển đổi số lĩnh vực Văn hóa - Du lịch

- Xây dụng hệ thống thông tin dữ liệu chuyên ngành về văn hóa -  du lịch của xã Duy Thành găn với khu du lịch hiện có trên địa bàn.

- Xây dựng hệ thống thuyết minh thông minh các di tích lịch sử văn hóa, điểm đến phục vụ du lịch trên địa bàn.

- Số hóa các khu, điểm du lịch, sản phẩm phục vụ du lịch, các nhà hàng, điểm lưu trú trên địa bàn; Xây dựng bản đồ dữ liệu du lịch với các thông tin được chuẩn hóa; Mô hình số 3D tất cả các di tích lịch sử và các điếm đến phục vụ du lịch trên địa bàn.

8. Các nhiệm vụ khác

- Các cơ quan, ban ngành của xã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, ban ngành giai đoạn 2021-2025 và từng năm, tham mưu UBND xã triên khai thực hiện; khuyến khích các cơ quan, ban ngành thực hiện các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hóa – Xã hội

- Tham mưu UBND xã kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đối số xã Duy Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu UBND xã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đối số của xã nhằm thực hiện công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các dự án nhằm đảm bảo kết nối, tích hợp đồng bộ toàn bộ hệ thống, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của xã.

- Tham mưu UBND xã ban hành các quy định, quy chế đảm bảo quản lý và vận hành, khai thác các hệ thống trang thiết bị, công nghệ, CSDL, phần mềm ứng dụng của các hệ thống thông tin trong phạm vi Đề án.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng Chính quyền điện tử xã.

- Định kỳ hàng năm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; góp ý về nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ triển khai Kế hoạch; tổng họp thông tin, số liệu về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Tống hợp tình hình triển khai Kế hoạch hàng năm của các ban, ngành. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo UBND xã về kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất điều chỉnh các nội dung khi cần thiết.

- Tham mưu nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất Trạm truyền thanh xã đạt chuẩn; Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Đưa ứng dụng công nghệ số vào trong sản xuất và vận hành trong thời gian tới.

- Xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số xã Duy Thành” trên hệ thống truyền thanh xã; tuyên truyền trực quan, tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược liên quan đến chuyển đổi số của xã Duy Thành.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến từng nhà, từng người dân trong xã hiếu được ý nghĩa của việc triến khai mô hình xây dựng xã thông minh.

- Tuyên truyền, vận động 100% người dân trong độ tuổi lao động của xã sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng các ứng dụng do cơ quan nhà nước khuyến cáo.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể địa phương thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào việc chuyến đổi số; hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin, sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa đặc trưng của địa phương lên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử.

- Định kỳ hàng quý và cuối năm gửi báo cáo UBND xã, UBND huyện tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch này.

2. Văn phòng HĐND - UBND và bộ phận Nội vụ xã

- Phối hợp với ban VHXH tham mưu UBND xay dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đối số xã Duy Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu UBND thành lập Ban chỉ đạo chuyển đối số của xã nhằm thực hiện công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số Tham mưu UBND xã ban hành các văn bản liên quan đến chuyển đổi số xã Duy Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Lập danh mục nhiệm vụ, dự án chuyến đổi số cần ưu tiên triển khai hàng năm trong giai đoạn 2021-2025 tham mưu UBND xã trình HĐND phê duyệt; khuyến khích thực hiện các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm về chuyến đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tham mưu UBND xã ban hành các quy định, quy chế quản lý và vận hành, khai thác các hệ thống trang thiết bị, công nghệ, CSDL, phần mềm ứng dụng về chuyển đổi số trên địa bàn xã.

- Phổi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các Đề án, Dự án, Kế hoạch triển khai úng dụng CNTT trong chuyền đối số nhằm cải tiến quy trình quản lý điều hành của các cơ quan, ban ngành chuyên môn xã.

- Tích cực, chủ động, thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ công chức xã để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng số và chủ động tham mưu thực hiện các nội dung xây dựng xã thông minh giai đoạn 2021-2025.

- Chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn đề xuất, bố sung, hoàn thiện phần mềm liên quan đến vận hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

- Tiếp tục rà soát chuẩn hóa các thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp, công khai quy trình, thủ tục đế nguời dân thuận lợi trong giao dịch và biết để kiếm tra, giám sát. Có lộ trình tiếp tục triến khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch.

- Công khai, minh bạch đầy đủ các văn bản quy định về thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử xã.

- Tiến hành rà soát, đánh giá và có đề xuất tuyển dụng nguồn nhân lực có chuyên môn về công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của xã.

- Phối hợp với Văn hóa- Xã hội và các ngành liên quan trong việc kết hợp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Quản lý chất lượng ISO với ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Bộ phận Tài chính – Kế toán

- Bố trí các nguồn lực cần thiết đế duy trì, vận hành, phát triển, hoàn thiện mô hình xã thông minh tại địa phương.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án của kế hoạch này.

- Hằng năm cân đối, bố trí 30% từ nguồn mua sắm tài sản công để thực hiện từng bước chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính.

4. Đề nghị UBMTTQVN và các hội, đoàn thể

- Tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chuyến đổi số, nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng CNTT từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

- Triển khai công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số xã Duy Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan triến khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                         

- UBND huyện (B/cáo);

- Phòng Văn hóa – Thông tin;

- Đảng ủy, TTHĐND xã;

- UBMT, các đoàn thể xã;

- Các ngành UBND xã;

- Ban thôn;

- Lưu VT, M, T (30b).                                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

             CHỦ TỊCH

             Đỗ Văn Việt 

                                                                     

[Trở về]

Ủy ban nhân dân xã Duy Thành
Địa chỉ : Duy Thành - Duy Xuyên - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)